• B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116 , Cluj Napoca 400604, jud. Cluj
  • office@emft.ro

Az EMFT céljai

Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság céljai

  1. a filozófiai hagyomány és műveltség ápolása és fenntartása, terjesztése és népszerűsítése különböző rendezvények: szemináriumok, konferenciák, szimpóziumok, konferenciák, versenyek, szabadegyetemek, nyári táborok, szakmai kirándulások, emléktúrák, sajátos továbbképzési formák stb. szervezésével;
  2. a filozófiai hagyomány kutatása és feltárása, kritikai szövegkiadások és újrakiadások (az erdélyi magyar filozófiai hagyomány klasszikusai);
  3. az egyéni és csoportos filozófiai kutatás feltételeinek a biztosítása pályázatok, ösztöndíjak, grantok valamint egy Filozófiai Kutatóközpont létrehozása által;
  4. a filozófiát és társadalomtudományokat tanító tanárok érdekvédelme;
  5. szakmai készségek és képességek fejlesztése, az eredeti filozófiai alkotás kibontakoztatása szakmai fórumok, konferenciák, műhelyek és szakkörök szervezésével, a formális és nem-formális keretekben folyó posztgraduális szakoktatás- , valamint az andragógiai szakoktatás kereteinek a biztosítása;
  6. a filozófiai oktatásban, képzésben és tanulásban szükséges és használatos tankönyvek kiadása, fordítások, oktatási segédanyagok biztosítása;
  7. a középiskolai és egyetemi oktatás kapcsolatrendszerének a megszervezése;
  8. az egyetem és a különböző civil fórumok, civil- és művelődési szervezetek, egyesületek kapcsolatrendszerének a kialakítása;
  9. saját, jól teljesítő kommunikációs rendszer – honlap, levelezőlisták, levelezőcsoportok -, megszervezése.

Ezenkívül a Társaság elhatározta, hogy intézményes kapcsolatba lép más, hasonló profilú filozófiai és tudományos társaságokkal, didaktikai-pedagógiai profilú szervezetekkel, elsősorban a Magyar Filozófiai Társasággal, valamint a román filozófiai társasággal (Societatea Română de Filosofie), kéri felvételét a FISP (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie) tagjainak a sorába, tájékoztat rendezvényeiről. Tájékoztatást kér és részt vesz, egyénileg vagy csoportosan a hasonló profilú társaságok és szervezetek rendezvényein, közös tevékenységeket tervez. A Társaság saját ösztöndíjakat alapít és ad ki, interdiszciplináris kutatásokat és együttműködési formákat kezdeményez, a társadalom- és humán tudományokban az interkulturalitás kutatását kezdeményezi. Létre kívánja hozni a filozófiai tanácsadásban, filozófiai lélekgondozásban tevékenykedő hazai szakemberek hálózatát és az erre szolgáló intézményeket.

Mindezen szakmai célok megvalósítása érdekében létrehozza saját, egyelőre negyedévente megjelenő folyóiratát, a Többletet, amely a teljes magyar nyelvterületet átfogja, megjelenítvén a legjelentősebb műhelyekben folyó tevékenységet, az eredeti, magyar nyelvű filozófiai alkotást pártolja.

Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság jellegét tekintve szakmai-tudományos, társadalmi-művelődési egyesület, az oktatási intézmények háttérintézményeként is tevékenykedő non-profit és nem politikus szervezet. Az EMFT a saját Alapszabályzata -, Alapító Okirata, az Egyesületekre és Alapítványokra vonatkozó 2000/26-os Kormányrendelet alapján tevékenykedik (2005/246-os Törvény). Elismeri, gyakorlatba ülteti és tagjainak tevékenységében szorgalmazza a szakmaiság erkölcsi standardjait, a felelősség szerves részének tartva azokat. Az EMFT munkájában bizonyos általános alapelveket is követ: a mások jogainak tiszteletben tartását, minden egyén értékének elismerését tartja követendőnek; tevékenységében az emberi jogokat és az alapvető demokratikus szabadságjogokat követi és azok kiterjesztését képviseli; a különböző embercsoportok szükségleteinek és igényeinek a megismerését segíti elő, világszerte, tevékenységét e jogos szükségletek és igények mentén állítja az egyének és a közösségek szolgálatába; a békét és az egyetértést szorgalmazza, mind helyi mind nemzetközi szinten. Tevékenységében képviseli az etnikai, nemzeti, faji, vallásos, kulturális egyenjogúság elvét, fellép mindenféle diszkrimináció ellen. Működésében az interetnikus és interkulturális kapcsolatok fejlesztésének irányát képviseli.

Az EMFT különlegesen fontosnak ítéli meg a filozófia és logika helyét a középiskolai oktatásban. Előtérbe helyezi a filozófiai és társadalomtudományi tárgyakat oktató középiskolai tanárok érdekvédelmét, képzését és szakmai továbbképzését. Ezért hozta létre a Középiskola-munkacsoportot, amely egyelőre a szükségleteket méri fel és a tevékenységet méretezi. Az EMFT vonzó rendezvényekkel kíván jelen lenni a középiskolákban is.
Mindezeknek a fentebbiekben megjelenített fő irányoknak az összehangolását végzi az Elnökség, egyben kidolgozza az éves tevékenységi és rendezvény-terveket, költségvetést, amelyet folyamatosan megjelenít a honlapon.